اعضای هیئت مدیره

مجيد اعظمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

مسعود بهزادپور

رئیس و عضو هیئت مدیره

هادي اميرشقاقی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا صدری اصفهانی

عضو هیئت مدیره

بهزاد پوراحمدی

عضو هیئت مدیره