اعضای هیئت مدیره

مجيد اعظمی

نائب رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل

مهدی سنائی فرد

رئیس هیئت مدیره

هادی اميرشقاقی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا صدری اصفهانی

عضو هیئت مدیره

علی سيفيان

عضو هيئت مديره